Kâse Sava?lar?n?n sezonuna kat?lan herkese çok te?ekkürler.
Bu özelli?i geli?tirmek için bize yard?mc? olmak için bu geribildirimi oldukça takdir ediyoruz.

Geli?tirme ekibinin de?indi?i tüm meselelerle ilgili güncellenmi? durumu a?a??da bulabilirsin:

Yeni Özellikler:
- Toplanmalara kat?lmak ve güçlendirmek PUAN SA?LAR
- Aktivite Log'u tak?m arkada?lar?n? güçlendirerek ve toplanmalara kat?larak elde edilen puanlar? gösterir.
- Yeni bir ödül sistemi - oyun içi mesaj?nda Kâse Sava?lar? ödüllerini talep et.

Düzeltilmi? sorunlar:
- Kesi?en sava? önerileri puan kaybetmeye neden oluyor => düzeltildi
- Kesi?en sava? önerileri çoklu oyuncular?n ayn? mevziyi yakalamas?na neden oluyor => düzeltildi
- E?leme algoritmi geli?tirildi.
- ?ttifak ba??? hatas? => düzeltildi

Gelecek Kâse sezonunda bol ?ans!

- KBN Ekibiniz