Tavsiyeler ve Geri Bildirim forumlar?na ho? geldiniz! Bu oyunu daha da iyi yapmak için bir fikriniz varsa, lütfen tavsiyelerinizi burada payla??n!

Daima Kingdoms of Camelot: Battle for the North'u daha da iyile?tirmeye çal???yor ve oyuncular?m?z?n görü?lerine de?er veriyoruz -- en nihayetinde bu sizin de oyununuz! Bu forumda i?birli?i amaçlanmaktad?r, bu yüzden di?er oyuncular?n görü?lerini ve geri bildirimlerini okurken ve cevap verirken lütfen sayg?l? davran?n. Tavsiyelerinizi daha faydal? hale getirmek ve hayata geçirilmelerini sa?lamak için yapabilece?iniz birkaç ?ey var.

Tavsiyede bulunurken ?unlar? unutmay?n:

- Tüm kullan?c?lar? dü?ünün.

Daha güçlü olmak ve oyunun size daha fazlas?n? vermesini istedi?inizi biliyoruz. Ama bu de?i?ikliklerin herkes için mi uygulanmas?n? istiyorsunuz? Özelli?inizin bir bütün olarak oyunu ve toplulu?u nas?l etkileyece?ini dü?ünün.

- Tavsiyenizin amac?n? belirtin.
Tavsiyenizin ne yapaca??n? bilmelisiniz. Oyunda ne tür bir sorun veya f?rsat görüyorsunuz ve bunu nas?l çözeceksiniz? Tavsiyeniz oyunu ne aç?dan daha da iyile?tirecek?

- Tavsiyenizi ba?l?kta aç?kça belirtin.
Fikriniz muhte?em olsa da, ba?ka birinin sizinkine benzer bir tavsiye yay?nlam?? olmas? mümkündür. Fikrinizin özetini aç?kça belirterek, di?er oyuncular?n (ve KOC Battle for the North Ekibinin!) tavsiyenizi h?zl? bir ?ekilde aramalar?na ve cevap vermelerine yard?mc? olursunuz.

- ??lerin hemen de?i?mesini beklemeyin.
Fikrinizi sevsek bile, bir ?eylerin de?i?mesi birkaç ay sürebilir. Yeni özelli?i planlamam?z, özellik sayfalar? haz?rlamam?z, programlama kaynaklar? atamam?z, birçok kez test etmemiz ve en sonunda yay?nlamam?z gerekir. Özellik kullan?ma aç?lana dek birçok kez de?i?tirilebilir ve düzenlenebilir, hatta özelli?i tan?yamayabilirsiniz bile.

Fikirlerinizi dü?ünceli bir ?ekilde sunman?n yaln?zca fikrinizi de?erlendirmemize de?il, di?er oyuncular?n geri bildirimde bulunmas?na da yard?mc? olaca??n? unutmay?n.

Tavsiyelerinizi sab?rs?zl?kla bekliyoruz!