tôi ?ã hoàn thành ???c 99% leonesse. nh?ng 84% t?i Priory Mount , tôi g?p ??i th? 300k hp , 260 k dame. có m?t s? v??t tr?i b?t ng? so v?i nh?ng ??i th? khác mà tôi t?ng g?p. tôi không th? tiêu di?t h?n. ai ?ã hoàn thành leonesse có th? giúp tôi !!!