Atlantis Vatanda?lar?,

Bölgene ba?l? olarak, yakut fiyatlar?nda bir de?i?iklik farkedebilirsin.

Bunun nedeni Apple'?n uygulama ücretlendirmesini Avrupa Birli?i'nin ço?u ve Kanada'da de?i?tirmi? olmas?d?r.

Bu de?i?iklik Kabam ile ilgili olmay?p Apple'?n karar?d?r.

BURADAN daha fazlas?n? okuyabilirsin veya "uygulama ma?azas? art??"? çevrimiçi aratabilirsin.

Anlay???n için te?ekkürler.

DoA: Ejderhan?n Mirasç?lar?