Camelot'un Lordlar? ve Leydileri,

Bir bak?m sorunu baz? gizemli sand?klar?n oyunda ortaya ç?kmamas?na neden oldu. Mühendislerimiz bu meseleyi h?zl?ca çözmeye ve her?eyin düzgün bir ?ekilde çal??mas?n? sa?lamay? ba?ard?. Tüm Lordlar?n ve Leydilerin güncellemelerin i?leme girmesi için oyunu ba?latmalar?n? istiyoruz.

Bu meseleyi düzeltmeye çal???rken sabr?n?zdan ötürü te?ekkür ederiz.
- KBN Ekibiniz