Bir ay önce, cennetten bir y?ld?z dü?tü. Yeryüzüne varmadan evvel bir alev topu içinde patlad?, oldukça parlak ve gürültülü, dünya sona eriyormu? gibi hissettirdi.

Parçalar her yana saç?ld?, biri Camelot korumas?ndan dü?tü. Hala beyaz s?cak yan?yor, Arthur Usta Demircilerden birine ondan bir ?ey dövmesini istedi. Son sonuç harikayd?! Metal, demirciye göre, bölgede daha evvel görülmemi?ti.

Arthur ona 'Y?ld?zçelik' ad?n? verdi.

Ondan özel bir çe?it ekipman yap?laca??n? duyurdu. Ancak, etraftaki miktarlara bakarak, Arthur YALNIZCA 100 Y?ld?zçelik Gö?üslü?ü dövülebilece?ini tahmin etti.
- Yaln?zca 100 Y?ld?zçelik Gö?üslük parças? mevcut.
- Bu ekipman parças? ASLA ba?kas?yla yer de?i?tirmeyecek ve gelecek etkinliklerde ve promosyonlar mevcut olacak! DA?MA! Bu demek oluyor ki 100 parça ortadan kald?r?l?rsan, Ekipman yokolacak.
- Bu bir nadir yük Ekipman?! Özellikler 4x yükünde olacak, bu demek ki doldurulduklar?nda (en yüksek seviyeye yükseltilmi? ve kilidi aç?lm??) ve Mücevherlerle dolu, %400 üzerinde yüke eri?ebilir.

Bu Y?ld?zçelik ekipman?ndan bir parça almak için, Y?ld?zçelik Cevheri topla! En iyi 95 oyuncu bir parça alacak. En iyi 1000 aras?ndaki di?er 5 oyuncu bir tane almak için rasgele seçilecek.


Pikt kamplar?nda Y?ld?zçellik parçalar? bul, teklifler veya özel etkinlikler bul!

Parçalar? aç - Cevher veya Kaya içerirler. Baz?lar? her ikisini! Kaya Yuvarlak Kulede di?er ödüllerle de?i? toku? edilebilecekken Cevher Lider tablona eklenecek!

S?ralamana ba?l? olarak, a?a??daki sand?ktan çoklu oranlarda kazanabilirsin:

Gökyüzü Ustas?
Bu sand???n içeri?i:
50'e varan Dünya Elmaslar? AYRICA
100.000 e varan K1, K2 veya K3 birlikleri AYRICA
Usta Çekiç +7, 8, 9 veya 10 AYRICA
50.000'e varan Lanetli Yaylar

Vesayet Ustas?
Bu sand?k a?a??dakilerin hepsini içerir:
1 ?lahi E?itim (*Sv15)
200.000 Lanetli Yay
200.000 K6 Birli?i
200.000 K4 Birli?i
200.000 K3 Birli?i
1 Sv 10 Mücevher

Sihir Ustas?
Bu sand???n içeri?i:
1 ?lahi E?itim(*Sv 15) VEYA
1 ?mparatorluk E?itimi(*Lv15) AYRICA
120.000 Lanetli Yay
120.000 K6 Birli?i
120.000 K4 Birli?i
120.000 K3 Birli?i

Daha fazla bilgi için lider tablosuna bak!