Ormandaki günlük gezintisi s?ras?nda, Merlin çal?l?klarda saklanan garip ama tan?d?k bir figüre rastlad?. Bu garip silüete ???k tuttu, ama figür havada bir toz izi b?rakarak ortadan kayboldu.

Daha öte ara?t?rma bunlar?n ünlü Kara Korucular oldu?unu ortaya ç?kard?, Kâse Sava?lar?n?n yap?ld??? çöl topraklar?nda ya?ayan sava?ç?lar. Bu sava?ç?lar daha fazlas?n? Camelot'a çekecek karanl?k madde taraf?ndan cezbediliyorlar!

Kâse Sava?lar? etraf?ndaki özel auraya ba?l? olarak, bu birlikler ?a??lacak h?za eri?ecek oldukça h?zl? sava?ç?lar! Bu topraklar? b?rakt?ktan sonra, bonuslar? s?f?rland?.

Mümkün oldu?unca fazla Karanl?k Madde topla ve bu sava?ç?lar? ordunda kar??la!

Gelecek günlerde Karanl?k Korucular kazanma ?ans? elde edeceksin! Kazanmak için Karanl?k Madde topla.

Onu 5 farkl? kutuda bulabilirsin: ?i?e, Kupa, Kazan, F?ç? ve Kart, her biri bir öncekinden daha fazla Karanl?k Madde içeriyor!

Bu kutular? aç ve nas?l s?ralama oldu?unu görmek için lider tablosunu kontrol et!

En iyi 5000 oyuncu ödüllendirilecek ve etkinlik ?imdi ba?l?yor.

?pucu: Kamplara bakmaya ba?la! Burada bir Karanl?k Madde ?i?esi bulacaks?n...


Kara Korucular - ödüller!

??te ödül sand?klar?n?n içeri?i:

Korucu Ordusu
- 200.000 Kara Korucu
- 200.000 Ku?atma Kulesi, Ate? Balistas? veya Sava? Vagonu
- 3 Usta Çekiç (Sv 12)
- Büyük Lekeli Yakut
- Büyük Lekeli Zümrüt
- Büyük Lekeli Safir
- Büyük Lekeli Elmas

Korucu ?irketi
- 100.000 veya 150.000 Kara Korucu
- 100.000 veya 150.000 Ku?atma Kulesi, Ate? Balistas? ve Sava? Vagonlar?
- 2 Usta Çekiç (Sv 11 veya 12)
- bir büyük lekeli mücevher (her tür)

Korucu Bölü?ü
- 60.000, 80.000 veya 100.000 Kara Korucu
- 60.000, 80.000 veya 100.000 Ku?atma Kulesi, Ate? Balista veya Sava? Vagonu
- Usta Çekiç (Sv 10, 11 veya 12)
- bir büyük parlak mücevher (her tür)

Petrol Birimi
- 10.000, 15.000 veya 20.000 Kara Korucu
- 10.000, 15.000 veya 20.000 Ku?atma Kulesi, Ate? Balista veya Sava? Vagonu
- Usta Çekiç (Sv 10 veya 11)
- bir büyük pürüzsüz mücevher (her tür)
- Kutsal Kâse E?itimi (Sv 250 veya 255)

Yaln?z Korucu
- 1.000 veya 2.000 Kara Korucu
- 1.000, 2.000 veya 5.000 A??r Süvari, Koçba?? veya Katapült
- 1,2 veya 5 Kana Susam??l?k veya Kabuk Deri
- 1.000, 2.000 veya 5.000 Süvari, K?l?ç Silah?örü veya Balista
- bir büyük pürüzsüz mücevher (her tür)

Etkinlik ba?lang?c?: 25.08.2015
Etkinlik Biti?i: 03.09.2015 @ 12.00
Ödüller etkinlik sona erdikten sonra 5 gün içerisinde da??t?lacak.
Etkinlik sonunda Karanl?k Madde araçlar? alt?nla de?i? toku? edilebilir.