Kâse Sava?lar?n?n sava??ld??? egzotik çölde pek çok sava??n ard?ndan, tuhaf ?eyler olmaya ba?lad?. Ara?t?rmaya gönderilen Druidler Camelot'u yöneten ayn? do?a yasalar?n?n çöl topraklar?na uygulanamayaca??n? anlad?. Bunun yerine, baz? insanlar topraklar?n çat?s?n? kontrol ve manipüle edebilecekler.

?simleri Elementsel Afsuncu


Bu yeni birlikler Kâse Sava?lar?nda oldukça güçlüler, do?a yasalar?n?n Camelot'taki güçlerini engellemesine ra?men. Ama çöl topraklar?nda Kâse Sava?lar? s?ras?nda dev 2500 sald?r? olacak!

Gelecek hafta boyunca tüm bu yeni ve özel do?a manipülatörlerini kazanma ?ans? elde edeceksin! Kazanmak için 'Elementleri' topla. 5 farkl? element kutusu bulabilirsin: Hava, Yeryüzü, Su, Ate? ve Eter Her biri bir öncekinden daha fazla 'Element' içerir, en fazla Eter içeren ile birlikte.
Bu kutular? aç ve nas?l s?ralama oldu?unu görmek için lider tablosunu kontrol et!
En iyi 5000 oyuncu ödüllendirilecek ve etkinlik ?imdi ba?l?yor.
?pucu: Hava Element sand?klar? Pikt Kamplar?nda bulunabilir. Di?erlerini takip et!

Ba?ka bir mesaj detaylar ve ödüllerle takip edecek! Not: etkinlikler sona erdi?inde, tüm Elementler Alt?nla de?i? toku? edilebilecek!

Elementsel Afsuncu - 2

Elemental Yarat?c?
100.000 Elemental Afsuncu
1.000.000 A??r Süvari
300.000 Ate? Balistas?
3 Usta Çekici +12
1 Yakut Sv 10

Elemental Usta
70.000 Elemental Afsuncu
600.000 A??r Süvari
200.000 Ate? Balistas?
2 Usta Çekici +12
1 Safir Sv 10

Elemental Manipülatör
50.000 Elemental Afsuncu
400.000 A??r Süvari
100.000 Ate? Balistas?
1 adet Usta Çekiç +12
1 Elmas Sv 10

Elemental Fabrikatör
30.000 Elemental Afsuncu
200.000 A??r Süvari
60.000 Ate? Balistas?
1 adet Usta Çekiç +11
1 Yakut Sv 9

Elemental Sava?ç?
3.000 Elemental Afsuncu
30.000 A??r Süvari
10.000 Ate? Balistas?