Karadiken Tarikati yokedildi! Kral Arthur, ancak, y?k?mlar?nda hiçbir mutluluk göremedi. Onlar?n ölümü krall?klar?n? güvene almalar?na yard?mc? oldu, ama Eyfled'i geri getiremedi ve Arthur karanl?kta kald?.

Kral? bu kadar kederli gördü?ü için, Merlin kahr?ndan kurtulmak için bir yol ar?yor. Arthur silahlar konusunda oldukça tutkulu - özellikle K?l?çlar - ve Merlin e?er krala efsanevi k?l?çlar? sunabilirse, ruhlar? yükseltebilece?ini dü?ünüyor.

Efsanevi Be? K?l?c? bul ve ödüller kazan! Onlar:

Gerçek K?l?ç
K?z?l K?l?ç
Kavruk K?l?ç
Gümü? K?l?ç
Hasat K?l?c?

Herbirinin hikâyesi var ve ünlü. Merlin kral?n bu efsane parçalar?na sahip olmay? takdir edece?ini dü?ünüyor.

Onlar? nas?l bulabilirsin
Pikt kamplar?nda: 'Hazine Definesi' bulabilirsin. Bu araçlar VEYA be? k?l?çtan birini içerir. Pek ço?u Gerçek K?l?ç içerir, ?ansl?ysan di?erlerini de bulabilirsin.

Di?er k?l?çlar Merlin'in Delili?i gibi etkinliklerde bulunabilir. Daha fazla detay için mesajlar?n?z? takip edin.

Yuvarlak Kulede de?i? toku? edilebilir! Her be? en iyi ödülle de?i? toku? edilebilir, ama beç k?l?çtan daha az? de?i? toku? edilebilir.

Etkinlik ?imdi ba?l?yor ve de?i? toku?lar sona erdi?inde bitecek! (K?l?çlar ekipman olarak donan?lamaz).

Ba?ka bir mesaj ödül içerikleriyle ilgili detaylarla gelecek.

Efsanevi Be? - Ödül içerikleri

Her sand???n içeri?i:

Efsanevi Aç?klama
Efsane!
Bu sand???n içeri?i:
1 Seviye 10 Mücevher ARTI
2.000.000 Katapült AYRICA
1.000.000 Ate? Katapült AYRICA
1.000.000 Ate? Balistas? AYRICA
?lahi E?itim( *Sv10)

Efsanevi Usta
Usta!
Bu sand???n içeri?i:
Bu sand???n içeri?i:
1 Seviye 9 Mücevher ARTI
500.000 Katapült AYRICA
300.000 Ate? Katapült AYRICA
300.00 Ate? Balistas?

Efsanevi ?ahit
?ahit! ?AH?T
"Bu sand???n içeri?i:
1 Seviye 8 Mücevher ARTI
300.000 Katapült AYRICA
150.000 Ate? Katapült AYRICA
150.000 Ate? Balistas?


Efsanevi Veznedar
Veznedar!
"Bu sand???n içeri?i:
100.000 Katapült AYRICA
50.000 Ate? Katapült AYRICA
50.000 Ate? Balistas?