Han?mlar ve Beyler,

Kâse Sava?lar? yak?nda ba?layacak! Kalenin yan?ndaki 'Yuva'ya t?kla - bu Kâse Sava?lar? ile ilgili tüm aksiyonlar?n olu?tu?u yer. ?çeride mevzilenme için geri say?m? görebilirsin. Burada her a?amada zamanlar?, ayr?ca süre ba?lad???nda konu?lanm?? birlikleri görebilirsin.
??te ilk Kutsal Kâse sezonunun zaman? ve tarihleri - ?imdi haz?rlanmaya ba?la!

1) Pazartesi, 30 Mart 12.00 Mevzilenme dönemi ba?lar. Bu süre içerisinde birlikleri konu?land?rmazsan Kâse Sava?lar?na kat?lamazs?n!

2) Sal?, 31 Mart 11.45 Mevzilenme sona erdi ve e?le?me ba?lad?. Gelecek 15 dakika içerisinde ba?ka bi ittifakla e?le?eceksin.

3) Sal?, 31 Mart 12.00 Sava? ba?lar! Bu 12 saat sürecek.

4) Sal?, 31 Mart 00.00 Sava? sona erer ve ödüller toplanabilir!

5) Çar?amba 1 Nisan 00.00 Ödül süresi bitti - seninkini ald???ndan emin ol.

Hat?rlanacak ?eyler:
Sorular ve di?er bilgiler için forumlar? ve di?er oyun-içi mesajlar? kontrol et.

Bu test etti?imiz ve Kâse Sava?lar?n? uyarlad???m?z bir sezon öncesi dönem - bölgene ba?l? olarak sezon öncesinde baz? ?eyler de?i?iklik gösterebilir.

Bu sezon öncesi Kâse Sava?lar? yay?n? süresince geri bildirimlerini duymak ve uygulamak isteriz. Bize Kabam ile f?s?ldayarak veya forumlar? ziyaret ederek geribildirim b?rakabilirsiniz.

Bol ?ans, ?an sizinle olsun!