??te Kutsal Kâse Sava?lar? S?k Sorulan Sorular?n tamam?

S)Kutsal Kâse Sava?lar?na nas?l kat?labilirim?
A) Kutsal Kâse Sava?lar?na ?ttifak Etkinli?i Merkezinden veya Kalenin yan?ndaki Yuvadan ula??labilir (V18.0'da yay?nland?) Burada Kutsal Kâse Sava?lar?yla ilgili bilgi ve gelecek etkinli?e geri say?m bulacaks?n!

S) Kutsal Kâse Sava?lar? ne zaman?
A) Düzenli bir ?ekilde ortaya ç?kacak. Gelecek etkinli?e geri say?m ?ttifak Etkinlikleri Merkezinde ve Yuvada gösterilecek.

S) Kutsal Kâse sava?lar?na kat?lmak için gerekliler nelerdir?
C)Kutsal Kâse Sava?lar?na kat?lmak için, oyuncular?n bir ittifaka kat?lmas?/yaratmas? laz?m. Her bireysel oyuncu 800 güce ula?mak zorunda kalacak ve her ?ttifak en az?ndan 1.000 güce ula?mak zorunda kalacak.

S)Kutsal Kâse sava?lar?nda elde edilmesi olas? ödüller nelerdir?
C) Bu bireysel Meritleri, ?ttifak Meritlerini, ?ttifak EXP, özel araçlar ve sand?klar içerir!

S) ?ttifak?n kaç üyesi etkinli?e kat?labilir?
C)?ttifaktaki herkes sava?a kat?labilir!

S)Birliklerime ne olur?
C)Sava?ta kaybetti?iniz her birlik, %70 Hastaneye dönecek. (E?er in?a edilmi? bir Hastaneniz yoksa onlar? geri alamayacaks?n?z.)

S) Güç skoru neye ba?l??
C) Oyuncu Güç skoru birliklere, Kahramanlara, ?övalyelere ve sava?a getirdikleri ekipmana ba?l?. ?ttifak Güç skoru üyelerinin Güç skorlar?n?n toplam?d?r.

S) ?an skoru nas?l hesaplan?r?
A) ?an bir ?ttifak?n sava?? kazan?p kaybetmeyece?ine ve ayn? zamanda iki ?ttifak?n geçmi? ?an kayd? aras?ndaki kayda ba?l? olarak de?i?ir.

S) Kutsal Kâse Sava?lar?nda bir oyuncu ne kadar ilerleme elde edebilir?
C) Bir oyuncunun yuvas?ndan sava? alan?na ilerleme Yuva yetenek seviyeleriyle belirlenecek.

S) ?ttifak Güçlendirmemi nas?l güncelleyebilirim?
A) ?ttifak Güçlendirme ?ttifak Meritleri kullan?larak yükseltildi. Bir ittifak içerisinde yaln?zca özel memurlar ?ttifak Meritlerini kullanabilir ve dolay?s?yla ?ttifak Yeteneklerini yükseltebilir.

Q) Bireysel Meritleri nas?l elde ederim?
C) Bireysel Meritler 4 yol içerisinde 1 tanesiyle elde edilebilir:
- Kutsal Kâse Sava?lar?nda puan elde ederek
- ?ttifak?na kaynaklar ba???layarak
- ?ttifak?na geçi?ler ba???layarak
- Elmas paketleri sat?n almak için bonus olarak elde edildi

S) Bireysel Meritler ne için kullan?l?r?
C) Bireysel Merit puanlar? ?ttifak Ma?azas?nda araçlar sat?n almak için kullan?l?r.

S) ?ttifak Meritlerini nas?l elde ederim?
C) Bireysel Meritler 4 yol içerisinde 1 tanesiyle elde edilebilir:
- Kutsal Kâse Sava?lar?nda puan elde ederek
- ?ttifak?na kaynaklar ba???layarak
- ?ttifak?na Geçi?ler ba???layarak
- Elmas paketleri sat?n almak için bonus olarak elde edildi

S) ?ttifak Meritleri ne için kullan?l?r?
A) ?ttifak Meritleri yaln?zca bir ittifak içerisinde özel memurlar için kullan?l?r. ?ttifak Güçlendirmelerini yükseltmek için kullan?l?r.

S) ?ttifak?n?za elmas ba???lama nas?l olur?
C)E?er ?ttifaktaki birisi elmas sat?n al?rsa, ittifaktaki tüm üyeler Bireysel Meritler al?r ve ?ttifak Meritleri al?r.

S) ?ttifak güçlendirme Kutsal Kâse d??ar?s?nda çal???r m??
C) Baz? güçlendirmeler ana dünyan? etkiler ve Kutsal Kâse Sava?lar? d??ar?s?nda çal???r. Di?erleri yaln?zca Kutsal Kâse Sava?lar?nda bir etkiye sahiptir.

S) Kaç tane birlik mevzilendirilebilir?
C) Mevzilendirilebilecek birliklerin say?s? Toplama Puanlar?n?n say?s?na ve seviyesine ba?l?d?r.

S) Bir ittifak sava?? sona erdikten ne kadar sonra lider tablosu yenilenir?
A) Neredeyse an?nda.

S) Sahip olabilece?imiz Yuva araçlar? say?s?nda bir s?n?r var m??
C) Hay?r, oyuncular?n sahip olabilece?i araç say?s?nda bir s?n?r yok, ama tek seferde sat?n alabilecekleri araç say?s?nda s?n?r var. E?er bir oyuncu s?n?r?n ötesinde araç elde ederse, ilave araçlar sat?n alamayacak. Bu s?n?r ittifak seviyesiyle yükselecek.

S) Kutsal Kâse Sava?lar?na kat?l?rken ana sunucumda sald?r?ya u?rayabilir miyim?
A) Hay?r, Kutsal Kâse sava?lar?na kat?lmak sen sava? açarken ?ehirlerinin otomatikman korunmas?n? tetikleyecek. Kutsal Kâse sava?lar? sona erdikten sonra ?ehirlerinin korunmas? sona erecek.

S) Bir ittifaka ba???layabilmek için gereklilikler nelerdir?
C) Gereklilikler ?unlar? içerir: Elçilik seviye 2; Oyuncu seviye 3; ?ttifak seviye 1.