Uzak çöl topraklar?na ba?lant? kendi kendine kurulurken ana kap? güç yay?yor.

Aç?l?? Töreni Kutsal Kâse Sava?lar?nda bölgene ba?l? olarak baz? ?eyler farkl? olacak; sava? süresinin uzunlu?u gibi. Tüm oyunculara maksimum performans ve zevk garanti ederken Kâse Sava?lar? özelli?ini ayarl?yoruz.
Bu önsezon tamamland???nda, Kutsal Kâse Sava?lar? ayarlar? tüm bölgelerde ayn? olacak.

Kutsal Kâse Sava?? s?ralamas?:
1) ?lk s?ralama (lider tablosu) toplam ittifak gücüne ba?l? olacak. ?lk sava?tan sonra Kutsal Kâse Sava?lar?na kat?lan ittifaklar en altta görünecekler.

2)Önsezondan sonra, Merit puan ilerlemesi devam edecek, ama ?an lider tablosu puanlar? s?f?rlanacak. Bu özellik ölçüleme tamamland???nda herkes için adil bir ba?lang?ç garantilemek için.