Ötedeki mavi gökyüzü ve sar? kumlar gibi Stonehenge titre?im portal? seni cezbediyor. Kutsal Kâse Sava?lar?nda ordunu zafere götürürken zaman yakla??yor.

Nas?l haz?rlanaca??na ipuçlar?:

1) Gücünü artt?r! Bir bütün olarak bireyler ve ittifak için, daha iyi birlikler daha yüksek zafer ?anslar? getirecek. Sanca??na birlikleri toplamaya ba?la!
2) Demircinle konu?. En yetenekli sava?ç? bile bir k?l?ç darbesiyle yok edilebilir. ?övalyelerini korumak ve yeteneklerini desteklemek için ekipman olu?tur!
3) Kahramanlar sava?ta önemli rol oynuyor ve sava?ta sana bir kö?e veriyor. Mümkün oldu?unca seviyesini artt?r!
4) ?ttifaklar tak?mlard?r - yeni üyelerin seviyelerinin artmas?na yard?mc? olarak seninkini güçlendir. ?ttifakta ne kadar çok sava?abilen üye olursa, avantaj?n o kadar çok olacak - hem sava?ta hem seviye yükseltmede. ?zleme Kulelerini ve Toplanma Puanlar?n? yükselt, faydalar?n kilidini aç.

Kutsal Kâse Sava?lar? safhalar?:

Mevzilenme safhas?
Bu süre boyunca, stratejileri sonland?rabilir ve hangi birlikleri, ?övalyeleri ve Kahramanlar? sava?a gönderip göndermeyece?ine karar verebilirsin.
Bu seçenek bireysel oyuncular?n Güç skorunu belirleyecek. ?ttifak üyelerinin Güç skorlar?n?n toplam? ?ttifak Güç skorunu belirleyecek. ?ttifak Gücü Skoru yar??abilece?in toplam puan havuzunu etkiler, bu nedenle daha fazla birlik getirmek – ve bu ?ekilde ittifak gücünü yükseltmek – lider tablosunu h?zla t?rmanabilece?in anlam?na gelir!

Sava? safhas?
Mevzilenme Safhas? sona erdi?inde ?ttifak Güç skoruna ba?l? olarak ?ttifaklar e?le?ecek.
Puanlar di?er ittifaklardan veya PVE mevzilerinden dü?man birlikleri öldürülerek, ayn? zamanda Mucize isimli özel mevziler tutularak toplan?r.

Bunlar Büyük Mucize gibi haritaya da??lm?? çok say?da mucizelerdir – bu gücü yakalamak daha fazla avantaj sa?lar…
Sava??n sonunda, en yüksek skora sahip ?ttifak kazan?r ve tüm kat?l?mc?lar ödül ve ?an puanlar? elde ederdi.