Results 1 to 5 of 5

Thread: Kutsal Kâse Sava?lar?

 1. #1
  DanaKabam
  Guest

  Lightbulb Kutsal Kâse Sava?lar?


  1) Mevzilenme

  Mevzilenme süresinde, ittifak oyuncular? bir Yuva Mare?ali ataman?n yan?s?ra sava?a getirmek istedikleri ?övalye, Kahraman ve Birlikleri seçmeliler.
  Birlikleri mevzilendirmek için, Yuvaya git, mevzi sekmesini t?kla ve birlikleri mevzilendir butonuna bas. Bu sava?a getirmek isteyece?in ?övalye, Kahraman ve birlikleri seçebilece?in bir menü açar.


  Her ?ehirden mevzilendirebilece?in ilerleme miktar? Toplanma Noktas? seviyesine ba?l? ve ?ehir ba??na maksimum 10 ilerleme açar.
  Birliklerini yerle?tirdikten sonra, Yuvana gidip 'Birliklerim' sekmesini seçerek Yuva mare?ali seçebilirsin.

  2) Haritaya Seyahat

  Mevzilendirme süresinden sonra, ittifaklar ?ttifak ?an? ve ?ttifak Güç Skoruna ba?l? olarak e?le?ecek.


  ?ttifak ?an Skoru ?ttifaklar?n geçmi? Kâse Sava?? performans?n?n ölçüsüdür, her yeni Kâse Sava?? sezonuyla çe?itlenir.
  ?ttifak Güç Skoru bir ittifak?n sava?a ald??? birliklerin, Kahramanlar?n, ?övalyelerin ve ekipman?n toplam sava? cesaretinin ölçüsüdür.

  Sava? alan? bir kere yüklendi?inde, sava?? kazanmak için en iyi hareket plan?na karar vermek sana ve ittifak?na ba?l?.


  3) Sava? Süresi


  Sava? alan? kontrol edildi?inde senin yarar?na sava??n dengesini sa?layacak tüm ittifak?n için sald?r?, h?z ve hayat destekleyici sa?layan pek çok kampa sahip.

  Bir Kâse Sava?? e?le?mesinde puan toplamak için iki yol var; NPC/dü?man birlikleri öldürerek ve mucizeler üzerinde stratejik olarak kontrol tutarak

  Birlik Öldürme
  Öldürdü?ün her birlik için puan alacaks?n, birlik kademesi ne kadar yüksek olursa o kadar çok puan alacaks?n.
  Haritada mevzilenmi? NPC birliklerin say?s? her iki ittifak?n sava?a getirdi?i birliklerin miktar?na görecelidir.
  ?ttifak?n sava?a ne kadar çok birlik getirirse, o kadar çok NPS birli?i mevzilenecek, birlik öldürmeden o kadar çok puan al?nacak.
  Mucizeler
  Büyük Mucizeyi tutmak oyunculara küçük Mucizeyi tutmaktan daha çok puan verecek.
  Bir Mucize ne kadar uzun tutulursa bu mucizeden o kadar h?zl? puan toplanacak.
  Mucizelerden elde edilebilecek puanlar?n miktar? her iki ittifak?n sava?a getirdi?i birliklerin miktar?na görecelidir.
  ?ttifak?n sava?a ne kadar çok birlik getirirse, mucizelerden o kadar çok puan al?nabilir.

  4) Ödül Süresi


  Kâse Sava?lar?nda 4 çe?it ödül var; ?ttifak EXP, Ki?isel/?ttifak Meritler, ?an puanlar? ve ödüller.

  ?ttifak EXP
  Kâse Sava?lar?na kat?lmak ?ttifak?na ittifak?n?n seviyesini artt?racak EXP puanlar? sa?layacak.
  ?ttifak?n?n seviyesini artt?rarak, bir seri f?rsat sa?layacaks?n: ana serverda destekleyicilerinin kilidini açma, Yuva yeteneklerinin kilidini açma, daha fazla Kâse Araçlar? elde etme.

  ?an puanlar?
  Kâse Sava?? e?le?mesini kazanan oyuncular iki ?ttifak?n geçmi? ?an Kayd? aras?ndaki farka ba?l? olarak ?an Puanlar? elde edecekler.
  Kâse Sava?? lider tablosunun tepesinde ittifak?n?n ismine sahip olmak, ku?kusuz puan ve bir tak?m olarak çal??ma kabiliyetini kan?tlaman?n en iyi yoludur!

  Bireysel/?ttifak Meritleri
  Meritler sat?n alma ve çe?itli araçlar? ve yetenekleri yükseltmek için kullan?labilir.
  Kâse Sava? skorun ne kadar yüksek olursa sen ve ittifak?n o kadar çok Merit elde edecek.

  Araçlar -
  ?öhret ve meritlere ilave olarak, oyuncular skorlar?na ba?l? olarak Kâse Sava?? araçlar?, Kâse Fragmanlar? ve özel Araçlar elde edecekler.
  Skorun ne kadar yüksek olursa, elde etti?in ödüller o kadar iyi olacak.
  K?s?tl? bir süre için, 1400 Bonus K?v?lc?mlar? paketi sat?n al ve BONUS K?v?lc?mlar al!\n\n

  ÜCRETS?Z 1400 K?v?lc?m Paketi ve 250 K?v?lc?m almak için K?v?lc?m Ma?azas?na u?ra! Mevcut olduklar? sürece bu BONUS K?v?lc?mlar? ald???ndan emin ol!\n\n

  Etkinlik süresince alabilece?in bonus K?v?lc?m say?s?nda s?n?r yok, o yüzden ?imdi biriktir! Hak kazanm?? K?v?lc?m Paketini sat?n ald?ktan sonra bu Bonus K?v?lc?mlar? alacaks?n!

 2. #2
  DanaKabam
  Guest

  Kâse Sava?? Sava? Alan? Yerle?keleri


  - Your KBN Team

 3. #3
  DanaKabam
  Guest

  Kâse Sava?? Araçlar?


  - Your KBN Team

 4. #4
  DanaKabam
  Guest

  Kâse Sava?? ?ttifak Yetenekleri


  - Your KBN Team

 5. #5
  DanaKabam
  Guest

  Kutsal Kâse Sava?lar? S?k Sorulan Sorular

  ??te Kutsal Kâse Sava?lar? S?k Sorulan Sorular?n tamam?

  S)Kutsal Kâse Sava?lar?na nas?l kat?labilirim?
  A) Kutsal Kâse Sava?lar?na ?ttifak Etkinli?i Merkezinden veya Kalenin yan?ndaki Yuvadan ula??labilir (V18.0'da yay?nland?) Burada Kutsal Kâse Sava?lar?yla ilgili bilgi ve gelecek etkinli?e geri say?m bulacaks?n!

  S) Kutsal Kâse Sava?lar? ne zaman?
  A) Düzenli bir ?ekilde ortaya ç?kacak. Gelecek etkinli?e geri say?m ?ttifak Etkinlikleri Merkezinde ve Yuvada gösterilecek.

  S) Kutsal Kâse sava?lar?na kat?lmak için gerekliler nelerdir?
  C)Kutsal Kâse Sava?lar?na kat?lmak için, oyuncular?n bir ittifaka kat?lmas?/yaratmas? laz?m. Her bireysel oyuncu 800 güce ula?mak zorunda kalacak ve her ?ttifak en az?ndan 1.000 güce ula?mak zorunda kalacak.

  S)Kutsal Kâse sava?lar?nda elde edilmesi olas? ödüller nelerdir?
  C) Bu bireysel Meritleri, ?ttifak Meritlerini, ?ttifak EXP, özel araçlar ve sand?klar içerir!

  S) ?ttifak?n kaç üyesi etkinli?e kat?labilir?
  C)?ttifaktaki herkes sava?a kat?labilir!

  S)Birliklerime ne olur?
  C)Sava?ta kaybetti?iniz her birlik, %70 Hastaneye dönecek. (E?er in?a edilmi? bir Hastaneniz yoksa onlar? geri alamayacaks?n?z.)

  S) Güç skoru neye ba?l??
  C) Oyuncu Güç skoru birliklere, Kahramanlara, ?övalyelere ve sava?a getirdikleri ekipmana ba?l?. ?ttifak Güç skoru üyelerinin Güç skorlar?n?n toplam?d?r.

  S) ?an skoru nas?l hesaplan?r?
  A) ?an bir ?ttifak?n sava?? kazan?p kaybetmeyece?ine ve ayn? zamanda iki ?ttifak?n geçmi? ?an kayd? aras?ndaki kayda ba?l? olarak de?i?ir.

  S) Kutsal Kâse Sava?lar?nda bir oyuncu ne kadar ilerleme elde edebilir?
  C) Bir oyuncunun yuvas?ndan sava? alan?na ilerleme Yuva yetenek seviyeleriyle belirlenecek.

  S) ?ttifak Güçlendirmemi nas?l güncelleyebilirim?
  A) ?ttifak Güçlendirme ?ttifak Meritleri kullan?larak yükseltildi. Bir ittifak içerisinde yaln?zca özel memurlar ?ttifak Meritlerini kullanabilir ve dolay?s?yla ?ttifak Yeteneklerini yükseltebilir.

  Q) Bireysel Meritleri nas?l elde ederim?
  C) Bireysel Meritler 4 yol içerisinde 1 tanesiyle elde edilebilir:
  - Kutsal Kâse Sava?lar?nda puan elde ederek
  - ?ttifak?na kaynaklar ba???layarak
  - ?ttifak?na geçi?ler ba???layarak
  - Elmas paketleri sat?n almak için bonus olarak elde edildi

  S) Bireysel Meritler ne için kullan?l?r?
  C) Bireysel Merit puanlar? ?ttifak Ma?azas?nda araçlar sat?n almak için kullan?l?r.

  S) ?ttifak Meritlerini nas?l elde ederim?
  C) Bireysel Meritler 4 yol içerisinde 1 tanesiyle elde edilebilir:
  - Kutsal Kâse Sava?lar?nda puan elde ederek
  - ?ttifak?na kaynaklar ba???layarak
  - ?ttifak?na Geçi?ler ba???layarak
  - Elmas paketleri sat?n almak için bonus olarak elde edildi

  S) ?ttifak Meritleri ne için kullan?l?r?
  A) ?ttifak Meritleri yaln?zca bir ittifak içerisinde özel memurlar için kullan?l?r. ?ttifak Güçlendirmelerini yükseltmek için kullan?l?r.

  S) ?ttifak?n?za elmas ba???lama nas?l olur?
  C)E?er ?ttifaktaki birisi elmas sat?n al?rsa, ittifaktaki tüm üyeler Bireysel Meritler al?r ve ?ttifak Meritleri al?r.

  S) ?ttifak güçlendirme Kutsal Kâse d??ar?s?nda çal???r m??
  C) Baz? güçlendirmeler ana dünyan? etkiler ve Kutsal Kâse Sava?lar? d??ar?s?nda çal???r. Di?erleri yaln?zca Kutsal Kâse Sava?lar?nda bir etkiye sahiptir.

  S) Kaç tane birlik mevzilendirilebilir?
  C) Mevzilendirilebilecek birliklerin say?s? Toplama Puanlar?n?n say?s?na ve seviyesine ba?l?d?r.

  S) Bir ittifak sava?? sona erdikten ne kadar sonra lider tablosu yenilenir?
  A) Neredeyse an?nda.

  S) Sahip olabilece?imiz Yuva araçlar? say?s?nda bir s?n?r var m??
  C) Hay?r, oyuncular?n sahip olabilece?i araç say?s?nda bir s?n?r yok, ama tek seferde sat?n alabilecekleri araç say?s?nda s?n?r var. E?er bir oyuncu s?n?r?n ötesinde araç elde ederse, ilave araçlar sat?n alamayacak. Bu s?n?r ittifak seviyesiyle yükselecek.

  S) Kutsal Kâse Sava?lar?na kat?l?rken ana sunucumda sald?r?ya u?rayabilir miyim?
  A) Hay?r, Kutsal Kâse sava?lar?na kat?lmak sen sava? açarken ?ehirlerinin otomatikman korunmas?n? tetikleyecek. Kutsal Kâse sava?lar? sona erdikten sonra ?ehirlerinin korunmas? sona erecek.

  S) Bir ittifaka ba???layabilmek için gereklilikler nelerdir?
  C) Gereklilikler ?unlar? içerir: Elçilik seviye 2; Oyuncu seviye 3; ?ttifak seviye 1.

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •