Alt?n ve ye?il du?uyla, Camelot Leprechaun vebas?yla ku?atma alt?na tutuldu! Onlar?n alt?n stoklar? senin, ama acele et, senin için yaln?zca hazine avlanan gözler de?iller! Rakiplerini tahrik et ve onlar?n koleksiyonu seninmi? gibi talep et!

Aç?klama:

Oyuncular Alt?n Paralar kazanmak için etkinliklerde yar??acaklar. 100 Alt?n toplama
Paralar Yuvarlak Kulede ödüllerle de?i? toku? için kullan?labilecek 1 adet Alt?n Para torbas?yla de?i? toku? f?rsat? sunar!
Ancak, Alt?n paralar Çalma Arac? Mant???yla di?er oyunculardan çal?nabilir, Cesur Yürekler gibi, o nedenle Alt?n Para Çantalar?yla Alt?n Paralar? de?i? toku? etti?inden emin ol çünkü güvenliler ve çal?namazlar!


Etkinlik Süresi:
Per?embe, 12 Mart, 2015 20.00’den Per?embe, 19 Mart, 2015 20.00'e kadar.
Zamanlar de?i?ebilir.

Kurallar:
1. Etkinliklerden ve di?er oyuncular?n ?ehirlerine sald?r?p onlardan çalarak Alt?n Paralar biriktir.
2. Alt?n Para çantalar?yla de?i? toku? etmek için yeterli Alt?n Para biriktir ve/veya
Yuvarlak Kulede ödüllerle de?i? toku? etmek için ve di?er oyunculardan korumak için Alt?n Para Sand???.

3. Turnuva program? a?a??daki gibidir. Etkinlikler de?i?ebilir veya gerekirse eklenebilir.
4. Yar??ma yaln?zca a?a??daki dünyalar için geçerli:
91, 99, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 123,124, 125
126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,13 8,139,140,141,142

Alt?n Para Çal?nmas?:
Alt?n Paralar?n di?er oyunculardan çal?nabilir olmas?na ra?men,
Oyuncular?n Alt?n Paralar?n? çal?nmaktan korumak için yapabilecekleri ?eyler var:

Sizden gün içerisinde çal?nabilecek maximum Alt?n Para miktar? 20'dir. Di?er oyunculardan çalabilece?iniz maximum Alt?n miktar? 25'dir. Ba?ar?l? sald?r? ba??na en fazla Alt?n para 5'dir. Alt?n Para çantalar? veya Alt?n Para Sand??? için Yuvarlak Kulede Alt?n Paralar?n ipote?ini kald?r çünkü bu araçlar çal?namaz.
Marshall veya Custodian olarak atanm?? ?övalyen var,
Ba?ar?l? bir sald?r?da oyuncular?n Alt?n Para çalma ?ans? oldukça azalt?ld?. Alt?n paralar? TÜM ?ehirlerinden çal?nabilir, tüm ?ehirlerini savundu?undan emin ol. Savunma için en az?ndan 100.000 birlik atamak Alt?n Paralar?n çal?nma ?ans?n? azaltacak. Ne kadar çok savunma birli?ine sahip olursan, sald?ranlar?n Alt?n Paralar?n? çalma ba?ar? oran? o kadar az olacak.

Program:

Alt?n Para 24 saat etkinlikleri gelecek günlerde saat 20.00'de gerçekle?tirilecek:

Per?embe, 12 Mart

Cumartesi, 14 Mart

Pazartesi, 16 Mart

Çar?amba, 18 Mart


Alt?n Para 3 saat ani ???k etkinlikleri her gün a?a??daki saatlerde gerçekle?tirilecek:

03.00 - 06.00

09.00 - 12.00

15.00 - 18.00

20.00 - 24.00

*Etkinlikler de?i?ebilir ve fla? etkinlikler önümüzdeki üç hafta içerisinde ç?kabilir.