Camelot'un Lordlar? ve Leydileri,

Bahar geldi. Temizleme ve s?f?rdan ba?lama zaman?.
Envanterler oyuncu s?ralamalar?n? ve Yuvarlak Kule de?i? toku?lar?n? saymak için kullan?lacak toplanabilir araçlarla dolu. Ba?ka bir kullan?mlar? ya da de?erleri yok.

Mü?teri Destek Merkezimizden ald???m?z geri bildirimlere göre, forumlar de?eri olmayan baz? toplanabilir araçlar? ortadan kald?rmaya karar verdi. Ve a?a??da belirlenen kriterlere göre di?erlerini açmana izin verecek.

1. De?eri veya kullan?m? olmayan toplanabilir araçlar oyuncu envanterlerinden silinecek - Gelecek haftalarda etkinliklerde oyuncu s?ralamalar?n? saymak ya da Yuvarlak Kulede de?i? toku? edilmek için kullan?lm?? toplanabilirleri etkinlikler sona erdikten ve onlar de?erlerini yitirdikten sonra kald?raca??z. ??te o araçlar?n listesi:

2. Dü?ük de?eri olan ve geçmi?te aç?lmam?? di?er toplanabilir araçlar ?imdi s?n?rl? bir süre için mevcut. 1 Nisan 2015'e dek a?a??daki listedeki sand?klar? açabilir ve kum saatlerini, kahraman madalyalar?n? veya de?i? toku? için kaynaklar? toplayabilirsin. Bu tarihten sonra aç?lmam?? sand?klar oyuncu envanterlerinden silinecek.

Hepiniz yap?c? geri bildirimleriniz ve bu konudaki sabr?n?z için te?ekkür ederiz. Minnetimizi göstermek için Camelot'un tüm Lord ve Leydilerine a?a??daki araçlar? içeren bir Takdir Sand??? gönderiyoruz:

Kaos K?l?c?, Z?rh, Mi?fer, Bald?r Z?rh? VEYA Z?rh
Her kaynaktan 500.000 adet
3 adet Merlin'in Sihirli Jetonlar?
3 adet Lunete Jetonu
Arthur'un Kum Saati
3 Alt?n Kahraman Madalyonu