Efsane Ember Kral?, ate?in esans?n?n ta kendisini yakalam?? eski bir sava?ç?dan söz eder! S?rr?n? kullanarak, inan?lmaz güçlü bir Ekipman dövdü, ve bu güce ba?l? olarak, krall???n?n yöneticisi oldu.

Bu bilginin sonsuza kadar kay?p oldu?una inan?l?yordu...ta ki ?imdiye kadar!

Yeni "Ate?f?rt?nas?" Ekipman? ortaya ç?kt?, ve bu senin onu edinmek için ?ans?n. Yuvarlak Kulede saklanmak bu Ekipman? edinmenin ilk parças?. Sadece yedinci kata ula?man gerekiyor - burada Ate?f?rt?nas? Z?rh Sand???n? VEYA "Ate? Yemini"ni bulacaks?n. Ama dikkatli ol, Kule s?cak ve seni kattan a?a?? dü?ürebilir! E?er Kuleyi terkedersen, gayretin için ba?ka ödüllerle ödüllendirileceksin!

Giri? yapmak için bir anahtara ihtiyac?n var - ma?azada bulunabilir ve seferberlik patronu ile sava?arak edinilebilir!

Ate? Yeminini Yuvarlak Kulede di?er araçlar ile de?i? toku? edebilirsin - Lunete'den "Ate? Sözü", sana Çark Oyununun s?rr?n? f?s?ldarken, "Ate? Do?u?u" Merlin ve Delili?inden bildirecek.

Sand???n de?i? toku? içeri?iyle bir mesaj seni takip edecek!

(De?i? toku?lar 3 Mart saat 18.00'e kadar geçerli olacak) Bu zamandan sonra kapanacak ve de?i? toku? edilebilen araçlar ve kule anahtarlar? kald?r?lacak)

Ember Kral? de?i? toku?lar?

Sand?k içeri?inin listesi burada:

Ember Kral?
Yanan ödüller
"Bu sand???n içeri?i:
Ate?f?rt?nas? Z?rh Sand??? ARTI
Usta Çekiç +11 ARTI
300.000'e kadar K5 Birli?i"

Ember Lordu
Yanan ödüller
"Bu sand???n içeri?i:
Ate?f?rt?nas? Z?rh Sand??? ARTI
100.000'e varan K4 Birli?i"

Ember Kral?
Yanan ödüller
"Bu sand???n içeri?i:
Ate?f?rt?nas? Z?rh Sand??? VEYA
200.000'e kadar K4 Birli?i"

Ember Beyi
Yanan ödüller
"
Bu sand???n içeri?i:
Ate?f?rt?nas? Z?rh Sand??? VEYA
100.000'e varan K4 Birli?i
"