Camelot'un Sevgili Lordlar? ve Leydileri,

A?k Tanr?s? alçaktan uçarak Krall???n dört bir yan?na a?k saçarken, yarat?c?l?k ?apkas?n? da??tma ve Tüy kalemleri keskinle?tirme zaman?.
Bugünden itibaren, KBN yarat?c? yazma etkinli?i düzenleyecek:

16 ?ubat 11.00'den itibaren tüm kat?l?mc?lar seçtikleri bir Kahraman/?övalyeye a?k?n? ilan etmek için St Valentines mesaj? gönderecekler.
Giri?ler a?a??daki kriterlere göre de?erlendirilecek:

Mesajlar?n?n rol oynama hali
Oyun içeri?ine referans
Yaz?m kalitesi
Ve tabi ki, orijinallik!

Dil ba??na 1 kazanan seçilecek ve a?a??daki ödüllerden birini alacak:

15 adet Alt?n Kahraman Madalyonu
10.000 Esrarl? Okçu
10.000 Gölge Suikastçi
10.000 K?z?l Büyücü
10.000 ?mparatorluk Muhaf?zlar?

Tüm kat?l?mc?lar özel bir St. Valentines teselli ödülü alacaklar.

K?s?tlamalar:
Her oyuncu yaln?zca 1 mesaj gönderebilir
Mesaj en az 100 kelime içerebilir. 500'ü geçmemesi laz?m
Kat?l?mc?lar genel Hizmet Kullan?m ?artlar?na uymal?

Kat?ld???n?z zaman kullan?c? ad? ve sunucu ismi belirtmeyi unutmay?n.
Hepinize bol ?ans,

KBN Ekibiniz