Results 1 to 4 of 4

Thread: DHD için Sürüm 3.1 Özelliklerini tan?t?yoruz!

 1. #1
  Drakabam
  Guest

  DHD için Sürüm 3.1 Özelliklerini tan?t?yoruz!

  Atlantis Vatanda?lar?,

  Dragons of Atlantis'in Sürüm 3.1 Özelliklerini tan?tmaktan gurur duyuyoruz: Ejderhan?n Mirasç?lar?!
  YEN? Toprak Ejderhas? Geni?letmesiyle beraber, iyile?tirmeler oyun içi sisteme uygulanacak ve yeni, heyecanland?r?c? özellikler eklenecek!

  ?ttifak ?yile?tirmeleri

  ?ttifak Üyelerinin ileti?imini iyile?tirmek için, ?ttifaklar taraf?ndan en çok kullan?lan gereçleri kolayla?t?ran özellikle tan?t?yoruz.
  Örnek olarak, her Üye belli bir miktarda Kaynak ve Ordu talep edebilecek; ve ?ttifak'?n di?er haerhangi bir üyesi bu talepe cevap verebilecek!  Önemli Özellik: ?ttifak Hediyeleri - Yak?nda daha fazla bilgi verilecek!

  Ejderha Görevleri

  Ejderhalar?n? büyüttün, e?ittin ve donatt?n. ?imdi onlar?n maceralara at?lma zaman?!
  Ejderha Görevleri, Ejderhalar?n?z? ke?fedi? ve hazine avc?l??? için özgür b?rak?lmene yarar!
  B?rak da Ejderhan senin için en güçlü ve özel ödülleri bulsun!  Mucize Çark?

  YEN? Mucize Çark?'nda inan?lmaz ödüller bekliyor! Bu yeni ve heyecan verici özelli?e ve inan?lmaz özelli?e eri?im için, aktif oldu?unda, Çark simgesine t?kla! Özel Çark parçalar? topla ve benzersiz ödüller kazan!  Atlantis Vatanda?lar?na iyi ?anslar ve bolluk dilekleri!

  Mevsimsel Özellikler

  Yakla?makta olan mevsimsel özellikler için gözünü aç?k tut! Yeni araçlar, etkinlikler ve özel özellikler Atlantis dünyalar?na yerle?tirilecek. Ke?fedilecek yeni süprizler, aç?lacak hediyeler ve muhte?em içerik!


 2. #2
  Drakabam
  Guest
  Toprak Ejderhas? Geni?letmesini Tan?t?yoruz!  Atlantis Vatanda?lar?,

  Atlantis'in k?y?lar?nda yeni bir ada ke?fedildi!
  Sert kayalar ve nadir mor kristalden olu?an bu Yeni Gizemli Ada'n?n diplerinden ilginç titre?imler ve sesler geliyor.
  ?zcilerimiz ?imdi bu titre?imlerin köklerini ke?fetti: kudretli, korkunç ve sert bir ejderha, yeni Toprak Ejderhas?!
  Di?er bütün Ejderhalardan daha dirençli olan bu yeni yarat?k, imparatorlu?unuzu büyütecek yeni Birlikler ve güçlerin kilidini kald?r?yor.
  ?imdi kendinize bir Toprak Ejderhas? Yumurtas? alman?n zaman?!
  Toprak Ejderhas?n? ?u ?ekillerde edinebilirsiniz.

  -Özel Turnuvalar? kazanarak
  -Özel promosyonlara veya etkinliklere kat?larak

  Toprak Ejderhan? ald???nda, imparatorlu?un için ada geni?letmen mevcut olacak: YEN? Toprak Ejderhas? Geni?letmesi!


 3. #3
  Drakabam
  Guest
  The Earth Dragon  ”Adult Earth Dragon. Tons of rock, flesh and hefty temper”

  Solid like a rock, the Earth Dragon will be your ultimate defender against enemy attacks! This Dragon will improve your attack capabilities and boost the power of your armies as well!


  “Baby Dragon having fun. Stomping and eating rocks is its favorite hobby!”


  As any other Dragon, the Earth Dragon needs to be fully equipped and armored before going into battle.
  The Earth Dragon Armor is composed of special armor pieces only usable by the Earth Dragon. You will distinguish these special armor pieces by the purple insignia in the upper left-hand corner of their icon.  These pieces provide bonuses to one or more of the following stats:

  - Melee Attack
  - Ranged Attack
  - Range
  - Defense
  - Life
  - Speed
  - Load capacity

  Make your Earth Dragon an essential addition to any army!


  “The earth trembles when the Earth Dragon stomps - not just the ground under his feet but the very heart of your enemies!”

 4. #4
  Drakabam
  Guest
  Grantik Ogre

  Saf ta?tan olu?an Granit Ogreler, savunma özelliklerine sahip, ya?ayan kayalardan yap?lm?? ve bu sayede bir Ejderhadan gelebilecek en güçlü üflemeye bile dayan?kl? korkunç yarat?klad?r!


  “Sihirli Jeotlarla büyülenmi? güçlü bir golem, orada ya?ayanlar ona Mor Ölüm diyorlar.

  Bu muhte?em istatistiklere göz at!  Saf granitten yap?lm?? durdurulamaz bir ordu hayal et!


  Yeni yap?: Jeot Madeni

  Jeot Madeni Toprak Ejderhas? Geni?letmesine özeol bir binad?r.  Jeot Madenleri; Granit Ogrelerini ikmal etmek için gerekli nadir Kaynaklar? üretir. Di?er kaynak binalar? gibi, Jeot Madenlerini yükseltmek Jeot üretimini ve Granit Ogrelerini artt?racakt?r!


  “Bu yokedilemez elmaslar? ç?karmak için güçlü büyülerle iyile?tirilmi? devasa deliciler gereklidir“

  Toprak Ejderha Geni?letmesine sahip olan ilk ki?i ol ve bütün Atlantis'e kimin hakim oldu?unu göster!

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •