Results 1 to 6 of 6

Thread: Kabam Forumlar? Davran?? Kurallar?

 1. #1
  DanaKabam
  Guest

  Lightbulb Kabam Forumlar? Davran?? Kurallar?

  Kabam Forumlar? Davran?? Kurallar?
  Kabam Resmi Forumlar?na Ho? Geldiniz!

  TEMEL B?LG?LER

  Kabam Topluluk Forumlar? için Kabam Hizmet ?artlar? uygulan?r. Ayr?ca, tüm forum kullan?c?lar?n?n forumlar? kullan?rken a?a??daki kurallara uymalar? gerekir. Tüm kurallar de?i?tirilebilir ve Kabam çal??anlar? taraf?ndan al?nan kararlar nihaidir.

  Forumlar di?er Kabam oyuncular?yla sohbet etmek, stratejileri payla?mak ve sorular sormak için muhte?em bir platformdur. Ancak önemli bir sorunla ilgili acil yard?ma ihtiyaç duyarsan?z, do?rudan bize ula?man?n en iyi yolu de?ildir. Oyunla ilgili çözülmesi gereken bir sorununuz varsa, size yard?mc? olabilmemiz için destek iste?i göndermek amac?yla buraya t?klay?n.

  Kullan?c? Sözle?mesi
  Forumlar?n kullan?lmas?, Davran?? Kurallar?n? ve Kabam Hizmet ?artlar?n? kabul etmenize ve bunlara uyman?za ba?l?d?r. Bu kurallara uyulmamas?, bu panolardaki ayr?cal?klar?n?z? kaybetmenize ve muhtemelen panolarda kal?c? olarak yasaklanman?za neden olabilir.
  Bu Davran?? Kurallar?na uydu?unuzda, forumlar herkes için e?lenceli ve faydal? bir ortam olmaya devam edecektir. Bu kurallar?n ihlal edilmesi, forumlardan ç?kar?lman?za neden olabilir. Bu kurallar herkese aç?k mesajlar, özel mesajlar, ziyaretçi mesajlar?, avatarlar ve di?er ileti?im türleri dahil olmak üzere tüm ileti?im türleri için geçerlidirler.

  Yükümlülük Feragatnamesi
  Kabam burada belirtilenlerle ilgili tüm yükümlülükleri hariç tutmaktad?r: (a) i?bu Davran?? Kurallar?n?n ihlalleriyle ilgili olarak al?nan önlemler. Davran?? Kurallar?nda aç?klanan önlemler her ?eyi kapsamamaktad?r ve Kabam takdir yetkisi kendisinde olmak üzere uygun gördü?ü di?er tüm önlemleri de alabilir; (b) forumun sizin taraf?n?zdan kullan?m?ndan kaynaklanan kay?plar veya hasarlar; (c) sald?rgan ve/veya iftira içerikli mesajlarla ilgili yükümlülük dahil olmak üzere, ancak bununla s?n?rl? kalmamak kayd?yla forum kullan?c?lar? taraf?ndan yay?mlanan veya yüklenen içerikler.

  Bu kurallardaki de?i?iklikler
  Kabam, istedi?i zaman bu Davran?? Kurallar?n? veya Hizmet ?artlar?n? gözden geçirebilir. En son de?i?iklikleri görebilmek için, muhtelif zamanlarda bu sayfaya göz atman?z gerekmektedir.

 2. #2
  DanaKabam
  Guest
  MESAJ GÖNDERME ?LKELER?


  ?yi Bir Kullan?c? Olmak ?çin Alt? ?lke

  1) Nazik ve aç?k olun. ?leti?ime yard?mc? olduklar? için büyük-küçük harf, noktalama, yaz?m-imla ve gramere dikkat edin. Küfrü asgari seviyede tutun ya da tamamen kaç?n?n.

  2) Ba?l??? çalmay?n. Bunun anlam?, ba?l?ktaki sohbetin konusunu de?i?tirmektir. Farkl? bir ?ey tart??mak istiyorsan?z, kendi ba?l???n?z? aç?n.

  3) Kat?lmad???n?z ba?l?klara girmeyin. Herhangi bir konuyu tart??mak istemiyorsan?z, o ba?l??? yok say?n. Tart??man?n zaman kayb? oldu?una dair mesajlar göndermeyin. Örne?in: ?nsanlar bir ba?l?kta K?l?ç Ustalar?n?n nas?l kullan?laca??n? tart???yorlarsa, ba?l??a atlayarak "K?l?ç Ustalar? çok aptal, onlar?n yerine Okçular? kullan?n" demeyin. Tart???lan konu bu de?ildir.

  4) Mesaj göndermeden önce dü?ünün. 'Gönder'e t?klamadan önce on saniye ay?r?n, yazd?klar?n?z? okuyun ve söylemek istediklerinizin gerçekten onlar olup olmad???n? belirleyin. Bir ?eyi çizgiyi a?madan nas?l söyleyece?inizden emin de?ilseniz, moderatöre veya yöneticiye mesaj gönderin - özellikle daha sonra pi?man olaca??n?z bir mesaj göndermeden önce.

  5) Mesaj gönderirken alakal? bir ?eyler söyleyin. Söyleyecek yeni bir ?eyiniz yoksa, hiçbir ?ey söylemeyin. Sadece mesaj say?n?z? art?rmak için mesaj göndermeyin.

  6) Bu kurallar resimler, ba?l?k etiketleri, özel mesajlar, yorumlar, ziyaretçi mesajlar?, avatarlar, di?er site ba?lant?lar? ve di?er ileti?im türleri için de geçerlidirler.

 3. #3
  DanaKabam
  Guest
  Kabam'?n On Kural?


  Kural 0: Buras?, Kabam'a ait özel bir panodur. Bu yüzden bizim kararlar?m?z nihaidir ve suç a?a??daki kurallardan birinin kapsam?na girmese bile, panolar? kontrol etmek için gereken önlemleri alabiliriz. Herhangi bir sebepten ötürü hiçbir bildirimde bulunmaks?z?n mesaj panosundaki içerikleri kald?rma hakk?n? sakl? tutar?z.


  Kural 1: Bu kurallar?n ihlal edilmesi resmi veya gayriresmi uyar?lara, üyeli?in ask?ya al?nmas?na, yasaklanmaya veya di?er yapt?r?mlara neden olacakt?r. Adil davranmak ve bu yapt?r?mlar? gereksiz yere kullanmamak için elimizden gelen tüm çabay? gösteriyoruz.

  Kural 2: Forumdaki di?er kullan?c?lara sayg? gösterin.
  - Forumlarda ya da özel mesajlarda di?er kullan?c?lara sald?rmay?n veya onlara hakaret etmeyin. Anla?mazl?klar veya tart??malar olabilir, ancak bunlar? ki?isel almay?n.
  - Gruplara sald?rmay?n. Bu gruplar meslekler, ?rklar, dinler, cinsel tercihler, cinsiyetler, gelirler ve hatta "siz insanlar" gibi daha belirsiz gruplar? kapsayabilirler.
  - Gruplara hakaret olarak "e?cinsel" veya "gerizekal?" gibi rahats?z edici ifadeleri kullanmay?n.
  - Ortal??? "k?z??t?rmay?n". Bunlar, ba?ka bir kullan?c?y? azarlamay? ve sinirlendirmeyi amaçlayan mesajlard?r.
  - "Trollük" yapmay?n. Bunlar, di?er kullan?c?lar? kand?rarak sinirlendirmeyi veya verimsiz tart??malara çekmeyi amaçlayan mesajlard?r.
  - Yeni kullan?c?lar?n kafas?n? kar??t?rmay?n. Bir zamanlar hepimiz yeniydik. Yeni üyeler kendilerini iyi hissetmelidirler ve ne kadar yanl?? bilgiyle dolu olurlarsa olsunlar, sorular?nda onlara yard?mc? olmal?s?n?z. Biraz yard?mla bugünün acemileri yar?n?n ustalar? olabilirler!

  Kural 3: Forumumuzun amac?na ve yap?s?na sayg? gösterin.
  - Mesajlar?n?z? uygun foruma gönderin.
  - Lütfen Arama fonksiyonunu kullan?n. Zaten ilgili bir ba?l?k varsa, ayn? konuyla ilgili yeni bir ba?l?k açmak yerine o ba?l???n alt?na yaz?n. Forumlar? düzenli tutmak ve dola??m? kolayla?t?rmak için tekrarlanan ba?l?klar kapat?lacakt?r.
  - Konu d??? mesajlar? konu d??? forumunda tutun.
  - Kabam'a ait olmayan oyunlarla ilgili tart??malar ba?latmay?n.
  - Moderatör taraf?ndan onaylanmad??? sürece, di?er mesaj panolar?na veya web sitelerine ba?lant? vermeyin.

  Kural 4: Yasalara sayg? gösterin.
  - ABD kanunlar? kapsam?nda yasad??? olan hiçbir ?ey yay?mlamay?n veya di?er kullan?c?lar? ABD kanunlar?n? veya kendi ülkelerinin kanunlar?n? çi?nemeye te?vik etmeyin.
  - Kullan?c?lar? Kabam'?n Hizmet ?artlar?n? çi?nemeye te?vik etmeyin. Bu kural hesaplar?n veya sanal ürünlerin al??? veya sat???n?n yan? s?ra komut dizileri, yetkisiz eri?im programlar? veya hilelerin nas?l bulunaca??na veya kullan?laca??na dair bilgilerin verilmesini de kapsar.
  - Komut dizilerinin veya üçüncü taraf uygulamalar?n?n kullan?m?n? gösteren ekran görüntüleri yay?mlamay?n.

  Kural 5: Kullan?c?lara sayg? gösterin. Bu mesaj panolar?nda 13 ya??na kadar kullan?c?lar vard?r.
  - Medeni bir dille yaz?n. A??r? küfre izin verilmez.
  - Pornografi, format? ne olursa olsun uygunsuz grafik cinsel içerik veya cinsel içerikli sitelerin ba?lant?lar?n? yay?mlamay?n.
  - ?iddet içeren eylemlerin grafik görüntülerini veya aç?k tasvirlerini yay?mlamay?n.
  - Di?er kullan?c?lar? rahats?z edebilecek bir avatar veya imza kullanmay?n. S?k s?k bakmak zorunda kalacaklard?r.

  Kural 6: Mahremiyete sayg? gösterin.
  - ?leti?imde bulunan ki?ilerin aç?kça iznini almad???n?z sürece, özel e-postalar? veya özel mesajlar? yay?mlamay?n.
  - Kabam mü?teri deste?i, üyeler, moderatörler veya yöneticilerle yapt???n?z özel yaz??malar? bu forumlarda veya ba?ka yerlerde yay?mlamay?n. (Destek iste?ine verilen yan?tlar da dahildir)
  - Gizlilik sözle?mesi veya beta test sözle?mesi kapsam?ndaki bilgileri yay?mlamay?n. Bir ?ekilde rakiplerle ilgili bilgileri edinseniz bile, yasal nedenlerden ötürü bu bilgileri duymak istemeyiz.
  - Di?er forum kullan?c?lar?yla ilgili Facebook bilgilerini yay?mlamay?n.
  - Di?er oyuncular?n kendi hedefinize sald?rmalar? için Lord/Leydi isimleri, ?ehir konumlar? veya gözetleme raporlar? gibi oyun içi bilgileri yay?mlamay?n. ?ttifak sald?r?lar? düzenleyebilirsiniz, ancak çizgiyi a?arak zorbal??a geçmemeye dikkat edin.
  - ?lgili ki?ilerin aç?kça iznini almad???n?z sürece, bu forumlardaki mesajlar? ba?ka internet sitelerinde veya ticari amaçlar için kullanmay?n.
  - Forumlarda ba?ka oyuncular? hile yapmakla suçlamay?n. Bir oyuncunun hile yapt???ndan ?üpheleniyorsan?z, destek iste?iyle bildirebilirsiniz. ?sim vererek ba?ka bir oyuncunun suçlanmas?, mesaj?n silinmesine ve uyar? verilmesine neden olur.

  Kural 7: Zaman?m?za sayg? gösterin. Bo?a harcamay?n.
  - Ayn? konu hakk?nda tekrar tekrar mesaj göndermeyin. ?ttifak?n?za kat?lmayla ilgili bir davet sorun de?ildir. On davet ise zaman?m?z? bo?a harcar.
  - Forumlarda veya özel mesajlar yoluyla kullan?c?lara spam göndermeyin. Spam istenmeyen mesajlar göndermek ya da k?sa bir süre içerisinde çok fazla mesaj göndermektir.
  - Hikayenin neyle ilgili oldu?unu aç?klamad???n?z ve tart??may? ba?latmak için kendi görü?ünüzü sunmad???n?z sürece, bir haber veya makaleyle ilgili ba?l?k açmay?n. Ba?l??? neden açt???n?za dair bizi tahmine zorlamak, zaman?m?z? bo?a harcar.
  - A?a??daki 'Yap?c? Olmayan Mesajlar' ile ilgili bölüme bak?n.

  Kural 8: Hesab?n?za sayg? gösterin.
  - Hesap bilgilerinizi ba?kalar?yla payla?may?n. Hesab?n?z kapsam?nda gerçekle?en tüm kural ihlallerinden siz sorumlu tutulursunuz.
  - Ask?ya almalar? veya yasaklamalar? atlatmak için yeni hesap olu?turmay?n veya di?er numaralar? kullanmay?n. Bir yapt?r?m? atlatma giri?imi, kal?c? yasaklamayla sonuçlan?r.
  - '?kinci sahte' hesaplar olu?turmay?n - kendi kendinize kat?lmak ve fikirlerinizin asl?nda oldu?undan daha fazla destek ald???n? göstermek için çoklu hesaplar olu?turmay?n.
  - Mesajlarda e-posta adresinizi veya di?er ki?isel bilgilerinizi payla?may?n.

  Kural 9: Moderatörlerin ayr?cal?klar?na sayg? gösterin.
  - Moderatörleri taklit etmeyin. Moderatörler ad?na konu?uyormu? gibi davranmay?n.
  - K?rm?z? renkle mesaj göndermeyin. Bu renk moderatörlere ayr?lm??t?r.
  - Moderatörlerin sorumluluklar?n? anlayabilmek için a?a??daki 'Moderatörler' bölümünü okuyun.
  - Moderatör olmak istedi?iniz belirten ba?l?klar açmay?n. Moderatör toplulu?u, yeni moderatörleri panolardaki en yard?msever ve yap?c? kullan?c?lar aras?ndan seçer.

  Kural 10: Moderatörlerin kararlar?na sayg? gösterin.
  - Moderasyon ekipleri, kurallar?n metnine uysalar bile kurallar?n ruhuna ayk?r? hareket etti?i belirlenen kullan?c?lar? uyarma, ask?ya alma veya kal?c? olarak yasaklama hakk?n? sakl? tutarlar.
  - Moderatör kararlar?yla ilgili olarak moderatörlerle tart??may?n. Di?er tüm kullan?c?lar gibi moderatörlerin görü?lerine kat?lmayabilirsiniz, ancak moderatör eylemlerini k?rm?z? metinle yay?mlad?klar?nda, o ba?l?kta onlarla tart??may?n. Kararlar?na Moderatör Tart??ma forumunda itiraz edebilirsiniz.
  - Moderatörler De?erli Ta?lar? geri veremez veya kaybedilen ö?eleri yerine koyamazlar. Bu tip i?lemler forumlarda çözülemezler ve destek iste?i gönderilerek ele al?nmal?d?rlar.
  - Moderatör Tart??ma forumu, moderatör kararlar?n?n aç?kça tart???lmas? ve bunlara itiraz edilmesi için aç?lm??t?r. Moderatör kararlar?n? Moderatör Tart??mas? d???nda hiçbir yerde tart??may?n, itiraz etmeyin veya yorum yapmay?n. Bu forumun adresi: http://community.kabam.com/forums/fo...ion-Discussion
  Yap?c? Olmayan Mesajlar

  Baz? konular sadece kötü birer fikirdirler. ?yi bir amaca hizmet etmezler ve tüm panonun kendisini daha olumsuz hissetmesine neden olurlar. Forumlar? temiz ve faydal? tutmak için bu tip mesajlardan kaç?n?n.

 4. #4
  DanaKabam
  Guest
  Yap?c? olmayan mesaj örnekleri ?unlard?r:
  - ?mzalama: Önceki bir mesaja kat?ld???n? gösteren ve yaln?zca "Kat?l?yorum," "+1" ya da "destekliyorum" ifadelerini içeren mesajlard?r. Aç?klama veya tart??ma eklemeden yaln?zca imzalamak, sohbete yeni bir ?ey katmaz.
  - Z?platma: Ba?l??? forum listesinin ba??na ç?karmak d???nda ba?ka hiçbir amac? olmayan mesajlard?r.
  - Hava Alma: E?lenen veya sinirlenen bir oyuncuyla ilgili ba?l?klard?r. Bu forum, ki?isel sorunlar?n?z? anlataca??n?z bir yer de?ildir.
  - Övünme: Sadece tehdit etmek, övünmek ya da böbürlenmek için var olan ba?l?klard?r. Tekrarl?yoruz, buras? sizin ki?isel forumunuz de?ildir. E?er konunuz bir bütün olarak toplulu?u ilgilendirmiyorsa, yap?c? de?ildir.
  - Spam: Hiçbir amaca hizmet etmeyen ve genellikle di?er kullan?c?lar? sinirlendiren anlams?z mesajlar, metinler veya ayn? konular?n tekrar tekrar yay?mlanmas?d?r. Bu kategori "?övalye/Kom?u/vb. ar?yorum" forumu d???ndaki "Beni Ekleyin" mesajlar? ve "Hatalar ve bilinen sorunlar" forumu d???ndaki hata ?ikayetlerini de kapsar.
  - Lobicilik: Geli?tiricilerin dikkatini çekmek için ayn? konuyu farkl? ba?l?klarda tekrar tekrar dile getirmektir.
  - Dilekçecilik: Yeni oyun özellikleri veya di?er sorunlar için ba?kalar?ndan dilekçenizi "imzalamalar?n?" istemektir. Tart??ma ba?latmak güzeldir; sadece isimlerden olu?an bir liste haz?rlamak ise yap?c? de?ildir.
  - Çapraz Yay?mlama: Ayn? konuyu veya ba?l??? birden fazla forumda yay?mlamakt?r.
  - Çoklu Al?nt?c?l?k: Bir ba?ka kullan?c?dan al?nt? yapan kullan?c?dan al?nt? yapan kullan?c?dan al?nt? yapmak... cevab?n?zda iki seviyeden fazla al?nt? varsa, göndermeden önce lütfen temizleyin.
  - Öfke Mesajlar?: "Ben gidiyorum," "Art?k yoksay?lanlar listemdesin," "Bir kuru? daha harcamayaca??m," gibi mesajlard?r. Bu mesajlar sadece tüm panonun daha olumsuz hissetmesine neden olur ve yap?c? hiçbir ?ey getirmezler.
  - Yasal ??lem / Boykot: Kabam aleyhinde yasal i?lem tehdidinde bulunan veya oyunculardan Kabam ürünlerini boykot etmelerini isteyen ba?l?klar yay?mlamay?n.
  - Komplo Ba?l?klar?: Kabam veya çal??anlar?n?n bir grup veya oyuncuyu tuttuklar?n? ya da onlarla birlikte hareket ettiklerini iddia etmektir. Moderatörlerimiz gönüllü olsalar ve özel bir kar??l?k almasalar bile, Kabam tart??malarda taraf tutmaz.
  - Fatura: Forum, fatura sorunlar? veya ihtilaflar?n?n tart???laca?? yer de?ildir. Bu tip özel konular?n destek iste?iyle ele al?nmalar? gerekir.

 5. #5
  DanaKabam
  Guest
  Oyuncular?n Olu?turdu?u ?çerikler

  ?mzalar
  ?mzalar, alt? sat?r normal metin veya sekiz sat?r 1 boyutlu metinden uzun olamazlar. ?mzalarda al?nt? etiketleri, keyif kaç?r?c? etiketler veya göz k?rpma etiketleri kullanmay?n.

  Görüntüler
  Her oyunun görüntülerin yay?mlanmas? için özel bir alt forumu vard?r. Görüntünün a?a??daki özellikleri kar??lamas? kayd?yla, forumda istedi?iniz görüntüyü yay?mlayabilirsiniz:
  - Kabam oyunlar?ndan biriyle ilgili olmal?d?r.
  - Hiçbir ?ekilde hakaret niteli?i olmamal?d?r.
  - ?ehir konumlar? ve stratejilerin verilmesi gibi, ilgili taraflar?n gizlili?ini ihlal etmemelidir.
  - Di?er forum kurallar?n? ihlal etmemelidir.
  - 500 pikselden ve 500 kb'den küçük olmal?d?r.

 6. #6
  DanaKabam
  Guest
  Tüm yöneticiler Kabam çal??anlar?d?r. Panolar?n medeni bir ?ekilde tutulmas? için moderatörlerimize güveniriz; bu yüzden forumlardaki yard?m veya özellik isteklerinize Kabam taraf?ndan cevap verilmesini beklememelisiniz. Bir Kabam çal??an?ndan yard?m isterseniz, oyuna girin ve oyun penceresinin üst taraf?ndaki 'Yard?m' ba?lant?s?n? kullan?n.

  ?tirazlar
  Grup olarak moderatör toplulu?unda tüm moderatör veya yönetici kararlar?na itiraz edebilirsiniz. Bunu yapmak için, Moderatör Tart??ma forumunda mesaj olu?turman?z yeterlidir.
  Anlams?z itirazlar durumunda Kural 7'nin (Zaman?m?za sayg? gösterin) ihlali olarak moderatörler taraf?ndan ba?ka i?lemler yap?labilece?ini unutmay?n. ?tirazda bulunmadan önce bir ad?m geri at?n, sakinle?in ve neden sizin aleyhinizde i?lem yapt???m?z? anlamaya çal???n.

  Mesajlar?n ?ikayet Edilmesi
  Forumdaki her mesaj?n sol alt kö?esinde küçük bir üçgen simgesi vard?r. Mesaj? moderatör ekibimize ?ikayet etmek için bu üçgen simgesine t?klay?n. Bu mesaj?n neden düzenlenmesi gerekti?ini aç?klayan bir mesaj ekleyebilirsiniz.
  Di?er kullan?c?lara "Mesaj?n? ?ikayet ettim" demeyin. Ne tür bir i?lem yap?laca??n? moderatörlere b?rak?n.


Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •