Forumun bu bölümü, Kingdoms of Camelot: Battle for the North ile ilgili her ?eyi tart??abilece?iniz yerdir. Bu forumda di?er kullan?c?larla tan??abilir, oyun özelliklerini tart??abilir ve stratejilerinizi payla?abilirsiniz.

Bu forum dost oyuncularla konu?mak için harika bir yerdir, ama geli?tiricilere ula?man?n veya önemli bir sorunu bildirmenin etkili bir yolu de?ildir. Oyun için destek gerekirse, BURAYA T?klayarak s?k rastlanan sorunlar?n çözümlerini görebilir veya mü?teri destek iste?i gönderebilirsiniz.

Mesaj göndermeye ba?lamadan önce yapman?z gereken birkaç ?ey vard?r.
Öncelikle Davran?? Kurallar?m?z? okuyun. Bu forumlar? kullan?rken, herkesin sayg?l? olmas?n? ve daima bu kurallara uymas?n? bekleriz.

Ard?ndan, di?er forumlar?m?za bir göz at?n ve mesaj?n?z? uygun yere gönderin:
• Haberler ve Duyurular: Kingdoms of Camelot: Battle for the North ile ilgili haberleri ve duyurular? takip edin
• ?ttifak Al?m?: Kat?lacak bir ?ttifak ar?yorsan?z ya da ?ttifak?n?za daha fazla üye katmak istiyorsan?z, mesaj?n?z? buraya gönderin.
• Tavsiyeler ve Geri Bildirim: Oyunu iyile?tirecek muhte?em bir fikriniz varsa ya da bize geri bildirimde bulunmak istiyorsan?z, dü?üncelerinizi burada payla??n!
• Hatalar ve Bilinen Sorunlar: Burada oyunla ilgili sorunlar?n?z?, problemlerinizi ya da ?ikayetlerinizi payla?abilirsiniz. Etkili bir payla??m için, ya?ad???n?z sorunu mümkün oldu?unca detayl? bir ?ekilde aç?klay?n, böylece bir çözüm bulabilelim.
• Genel Tart??ma: Kingdoms of Camelot: Battle for the North ile ilgili olarak payla?mak istedi?iniz di?er tüm sohbetler, tart??malar, övünmeler, hikayeler ve analizler!
• Kingdoms of Camelot: Battle for the North d??? tart??ma: Burada dost oyuncularla oyunla ilgili olmayan di?er konular hakk?nda konu?abilirsiniz. Forum kurallar? burada da geçerlidir, yani temiz tutmaya özen gösterin!

... hepsi bu! Di?er kullan?c?lara ve moderatörlere sayg? göstermeyi unutmay?n ve forumlar?m?zda iyi zaman geçirin!